นครหลวงเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ( 3 วัน 2 คืน) โดยสายการบินลาว

 

 

 

วันที่ 1 เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง
08.00 น. พร้อมกันที่พิมทัวร์หนองคาย จากนั้นออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงนครหลวงเวียงจันทน์นำท่านนมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ที่ประชาชนลาวให้ความนับถือสักการะบูชา และเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ที่สนามบินวัดไต เช็คอินที่สนามบิน เดินทางสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ถึงหลวงพระบาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNWAY ชมสถานที่สำคัญ และซื้อสินค้าที่ตลาดนัดกลางเมืองหลวงพระบาง
วันที่ 2 บ้านช่างไห- วัดเชียงทอง- บ้านผานม-วัดวิชุน - พระราชวังหลวง–พระธาตุพูสี
05.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามาเณร ประมาณ 300 รูป ชมตลาดพื้นบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไป บ้านช่างไห นั่งเรือไปชมถ้ำติ่ง ซื้อสินค้าพื้นเมือง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยวามที่สุดในหลวงพระบาง ชมหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ชมวัดวิชุน พระธาตุพูสี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมตลาดไนท์บาซาร์ ซื้อสินค้าพื้นเมือง
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3หลวงพระบาง -เวียงจันทน์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวงสี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางไปสนามบินหลวงพระบาง เช็คอินที่สนามบิน เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบิน ลาว ถึงสนามบินวัดไตข้ามสะพานมิตรภาพลาวไทย เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ