โปรแกรมท่องเที่ยวลาวใต้ นครจำปาสัก 3 วัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ 1 ช่องเม็ก – ปากเซ – ปราสาทหินวัดพูจำปาสัก
10.00 น. ช่องเม็กจังหวัดอุบลราธานี ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า "สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น" มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาศักดิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)
13.00 น. นำท่าน เดินทางสู่ เมืองจำปาศักดิ์ ผ่านตัวเมืองจำปาศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่ง แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา
18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมจำปาสัก พาเลส หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ปากเซ –หลี่ผี –คอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี โดยนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่กลางลำน้ำสู่บ้านดอนคอน ผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟสร้างขึ้นมาสมัยฝรั่งเศสแล้วชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศที่สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับผู้มาเยือน
08.00 น. ชมตลาดเช้าเมืองวังวียง ชมทะเลแห่งภูเขาของวังเวียง สนามบินเก่าของอเมริกาสมัยลาวต่อต้าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านขี้นาค (คอนพะเพ็ง) จากนั้นนำท่านเดนทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม่จะมีชั้นของหินไม่สูงนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมากด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายลงมากระทบชั้นหินราวกับจะถล่มถลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับสมญานาม "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย"
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. เข้าที่พักโรงแรมดอกคูน หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ปากเซ –ไร่ชา ,กาแฟ –ตาดฟาน -น้ำตกตาดผาส้วม
เช้า เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่มีความสวยงามไหลตกจากที่สู่ระดับ 150 เมตร ตกลงมาสัมผัสโขดหินด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส้วม จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้ หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ริมน้ำตกตาดผาส้วม) นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชา กาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี