หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

วันที่ 1
08.00 น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงนครหลวงเวียงจันทน์
09.00 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งพระธาตุที่สวยงามที่สุดของลาว
10.30 น. ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์
(ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก)
11.00 น นำท่านนมัสการเจ้าแม่สีเมือง ที่ประชาชนลาวให้ความนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารแม่โขง
13.00 น. เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ สู่เมืองวังเวียง ชมบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นริมแม่น้ำซ้อง เข้าพักที่โรงแรมทวีสุข / โรงแรมพูอ่างคำ
15.00 น. ชมถ้ำจัง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมบรรยากาศยามราตรีที่เมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ชมตลาดเช้าเมืองวังวียง ชมทะเลแห่งภูเขาของวังเวียง สนามบินเก่าของอเมริกาสมัยลาวต่อต้าน
09.00 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมแดนสวรรค์
13.30 น. ช้อปปิ้งร้านเครื่องเงิน ร้านกระเป้า มือถือ จากประเทศจีน ประเทศเกาหลี
16.00 น. เข้าพักที่โรงแรมละอองดาว
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรมละอองดาว สนุกกับการฟังเพลง เต้นบาสโล้ป
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
10.00 น. ช้อปปิ้งตลาดเช้า
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันโรงแรมสีสวาท
12.00 น. เดินทางสู่ด่านมิตรภาพลาว-ไทย ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี
14.00 น. เดินทางข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ