นครหลวงเวียงจันทน์ –เชียงขวาง – หลวงพระบาง-วังเวียง 5 วัน 4 คืน

 

 

 

วันที่ 1 เวียงจันทน์ - เชียงขวาง
08.00 น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ถึงนครหลวงเวียงจันทน์
09.30 น. เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียง
13.00 น เดินทางจากสามแยกพูคูณมุ่งสู่เมืองเชียงขวาง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมบรรยากาศยามราตรีที่เมืองเชียงขวาง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 เชียงขวาง- หลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมทุ่งไหหิน
10.30 น. เดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ระหว่างทาง
13.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง
13.30 น. ชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ชมวัดวิชุน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ชมตลาดไนท์บาซาร์ ซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 บ้านช่างไห- ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง- พระธาตุพูสี-บ้านผานม
05.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามาเณร ประมาณ 300 รูป ชมตลาดพื้นบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านช่างไห ซื้อสินค้าพื้นเมือง นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขงสู่ถ้ำติ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยวามที่สุดในหลวงพระบาง
14.00 น. ชมหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อ
15.00 น. เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามธรรมเนียมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวล้านช้างแต่โบราณ

ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ ซื้อสินค้าพื้นเมือง

21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 หลวงพระบาง – วังเวียง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองวังเวียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
13.00 น. เดินทางถึงเมืองวังเวียง
15.00 น. ชมถ้ำจัง และบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นริมแม่น้ำซ้อง เข้าพักที่โรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมบรรยากาศยามราตรีที่เมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 วังเวียง - นครหลวงเวียงจันทน์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12. 00 น. รับประทานอาหารกลางวันบุปเฟต์ที่สนามบินวัดไต
13.00 น. ช้อปปิ้งตลาดเช้าเวียงจันทน์
14.00 น. ช้อปปิ้งตลาดจีน
15.00 น.

เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ลาว – ไทย ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งมีสินค้าประเภทน้ำหอม เหล้า บุหรี่ ไวน์ น้ำหอม

ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ มากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อ

17.00 น. อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ