โปรแกรมนำเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง ( 4 วัน 3 คืน)

 

 

 

วันที่ 1 เวียงจันทน์ – วังเวียง
08.00 น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ถึงนครหลวงเวียงจันทน์
09.30 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งพระธาตุที่สวยงามที่สุดของลาว
10.30 น. ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส และเป็น สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์
(ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก)
11.00 น นำท่านนมัสการเจ้าแม่สีเมือง ที่ประชาชนลาวให้ความนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
11.30 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตาคารแม่โขง/โรงแรมแดนสวรรค์
13.00 น. เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ สู่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง และบรรยากาศธรรมชาติยามเย็นริมแม่น้ำซ้อง เข้าพักที่โรงแรมทวีสุข หรือโรงแรมพูอ่างคำ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ชมบรรยากาศยามราตรีที่เมืองวังเวียง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 วังเวียง - หลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารภูเพียงฟ้า
16.00 น. ก่อนเข้าเมืองหลวงพระบางแวะชมน้ำตกตาดกวางชี
16.30 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ร้านปากห้วย)
19.30 น. ชมตลาดไนท์บาซาร์ ซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง
21.30 น. เข้าพักที่โรงแรมหายโศกหรือโรงแรมระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 บ้านช่างไห- ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง- พระธาตุพูสี-บ้านผานม
05.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามาเณร ประมาณ 300 รูป ชมตลาดพื้นบ้าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00 น. ชมวัดวิชุน วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยวามที่สุดในหลวงพระบาง- พระราชวังหลวง นมัสการพระธาตุพูสี (บันได 327 ขั้น)เพื่อชมทัศนียภาพรอบ ๆ เมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านมีชัยผล
13.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้านช่างไห ซื้อสินค้าพื้นเมือง นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขงสู่ถ้ำติ่ง
14.00 น. ชมหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ร้านอาหารปากห้วย) ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ ซื้อสินค้าพื้นเมือง
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 หลวงพระบาง – วังเวียง
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06.00 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ เมืองวังเวียง
16.30 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ลาว – ไทย ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งมีสินค้าประเภทน้ำหอม เหล้า บุหรี่ ไวน์ น้ำหอม ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ มากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อ
17.00 น. อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ