โปรแกรมนำเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ไป - กลับ

 

 

 

08.00 น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ถึงนครหลวง เวียงจันทน์
08.30 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งพระธาตุที่สวยงามที่สุดของลาว
09.00 น. ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส และเป็น สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์
(ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก)
09.30 น นำท่านนมัสการเจ้าแม่สีเมือง ที่ประชาชนลาวให้ความนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
10.00 น. ช้อปปิ้งร้านหัตกรรม เครื่องเงินและผ้าไหม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ช้อปปิ้งตลาดจีน
13.30 น. ช้อปปิ้งตลาดเช้า ที่มีสินค้าพื้นเมืองของลาวที่หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
14.00 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพลาว – ไทย ช้อปปิ้งที่ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE)
16.00 น. อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ