โปรแกรมนำเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์ –เขื่อนน้ำงึม 2 วัน 1 คืน

 

 

 

วันที่ 1 เวียงจันทน์ - เขื่อนน้ำงึม

  08.00 น. พร้อมกันที่พิมทัวร์หนองคายออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทยลาว ถึงนครหลวงเวียงจันทน์
  08.30 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งพระธาตุที่สวยงามที่สุดของลาว
  09.30 น. เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ สู่เขื่อนน้ำงึม
  12.00 น รับประทานอาหารกลางวันหน้าเขื่อน
  13.00 น. เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ - ชมประตูชัย
  15.30 น. ซื้อสินค้าที่ร้านหัตถกรรม
  16.00 น. เข้าที่พัก
  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 เวียงจันทน์ - หนองคาย
  07.00 น รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (เช็คเอ้าท์)
  08.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว วัดเจ้าแม่สีเมือง
  09.00 น. ซื้อสินค้าที่ตลาดเช้า
  10.00 น. เดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี แวะซื้อสินค้า
  12.00 น. เดินทางกลับสู่หนองคาย ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ