โปรแกรมนำเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

 

 

 

วันที่ 1 08.00 น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ถึงนครหลวง เวียงจันทน์
  09.30 น. นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งพระธาตุที่สวยงามที่สุดของลาว
  10.30 น. ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส และเป็น สัญลักษณ์ ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์ (ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก)
  11.00 น นำท่านนมัสการเจ้าแม่สีเมือง ที่ประชาชนลาวให้ความนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
  11.30 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 น. ช้อปปิ้งตลาดจีน
  14.30 น. ช้อปปิ้งร้านหัตกรรม เครื่องเงินและผ้าไหม
  15.00 น. ช้อปปิ้งตลาดเช้า ที่มีสินค้าพื้นเมืองของลาวที่หลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  16.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมล้านช้าง
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารฉลองชัย โรงแรมล้านช้าง ชมการแสดงของนาฎศิลป์ลาว และฟังเพลงลาว
  21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 07.00 น รับประทานอาหารเช้า
  09.00 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ลาว – ไทย ช้อปปิ้งที่ร้านปลอดภาษี
  10.00 น. อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางถึงจังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ