โปรแกรมท่องเที่ย กัมพูชา ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (โรงเกลือ "อรัญฯ"- เสียบเรียบ) ปราสาทนครวัด – นครธม – บายอน – ตาพรหม – บันทายศรี 3 วัน 2 คืน

 

 

วันที่ 1
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) อ. สระแก้ว
08.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามด่าน สู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้น รถปรับอากาศ ท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมี มัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา และประวัติศาสตร์ตลอดการเดินทาง เมื่อถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง เพื่อศักการะ พระองค์เจก- พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และศักการะศาลพระยายม "ยมบาล" ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านเรียกว่า "ย่าเทพ" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับ พระองค์เจก- พระองค์จอม
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ร้านอาหารเมืองเสียมเรียบ
13.00 น นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร สถานที่แห่งนี้เป็น หนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ กัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ในอำนาจการปกครองของเขมรแดง สถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ฯลฯ ได้เปลี่ยนเป็นห้องคุมขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ หลังจากชมทุ่งสังหารแล้ว พา คณะท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพระนคร ซื้อตั๋วชมปราสาทแล้วพาท่านปีนเขา พนมบาเค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่ง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง "ศรียโสธรปุระ" เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนคร พนมบาเค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตก และ มองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัศดงที่นิยมที่สุดของ นักท่องเที่ยวอีกด้วย
18.00 น รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ภัตตาคาร และชมการแสดงระบำอัปสรา "ศิลปะนาฎศิลป์" ของกัมพูชา จากนั้นท่องราตรีเมืองเสียมเรียบ ถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม City Angkor Hotel ( 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( 4 )
08.00 น. พาคณะท่านเดินทางสู๋ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ในปี พ.ศ. 1510 บันทายศรี ได้ฉายา ว่า เป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะความสวยงาม และฝีมือการแกะสลัก และคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์ อย่างลึกซึ้งเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น จากนั้นแวะช้อปปิ้ง เครื่องจักสาน น้ำตาลปึก หลังช้อปปิ้งพาท่านเดินทางไปยัง ปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทหนึ่งที่ได้รับความ ประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่ว เสริมความสวยงาม
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคาร
13.00 น. น. พาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลาย ศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อเข้าในบริเวณนครธม โดยผ่านประตูชัย ท่าน สามรถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อนและปราสาทนางสิบสอง ซึ่งอยูใกล้พระราชวัง หลวงแต่โบราณอีกด้วย เมื่อถึงใจกลางเมืองนครธม นำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาท สำคัญ แห่งหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน บายอนตั้งอยู่กลางเมือง นครธม ปรางค์ทุก องค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่า 200 หน้าซึ่งมี รอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งฉายาว่า "แดนแห่งรอยยิ้ม" ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมือง นครธม ซึ่งมีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาค ที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียรสมุทรใน ศาสนาฮินดู หลังจากชมศิลปะอันสวยงามของบายอนแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถาน ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนา พุทธ นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุค หลายสมัย นำท่านถ่ายภาพนางอัปสร "นางฟ้า" ยิ้มเห็นฟัน 1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัด และถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัด สะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุด ที่นุ่งกางเกงขาสั้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ภัตตคารในเมืองเสียมเรียบ ท่องราตรีเมืองเสียมเรียบและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( 7 )
08.00 น. หลังเช็คเอาท์ ที่โรงแรมแล้ว นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากการชมโบราณสถาน สู่ โตนเลสาบ "แม่น้ำจืด" เป็นทะเลสาบแม่น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของ ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตร ในช่วงฤดูฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุม ประมาณ กว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

พาท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมาตามฤดูกาล หรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียกว่าหมู่บ้านลอยน้ำ Floating Village จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพซาจะซ The old market เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเสียมเรียบ อาคารที่อยู่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างสมัยอณานิคม นักท่องเที่ยวนิยมช้อปปิ้งตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา –ไทย พร้อมความประทับใจและความทรงจำที่ดีงามของทริปนี้ ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หนองคายโดยสวัสดิภาพ