โปรแกรมนำเที่ยวเวียตนาม 4 วัน 3 คืน ไปรถยนต์ –กลับเครื่องบิน
หนองคาย – เวียงจันทน์ – วิงห์ – ฮาลอง- ฮานอย

 

 

 

วันที่ 1
06.00 น. พร้อมกันที่พิมทัวร์หนองคาย เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว จากนั้นเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ ผ่านหมู่บ้านปากกระดิ่ง เมืองคำเกิด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทะเลภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน ซึ่งเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคำเกิดหลักซาว จากนั้นเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองกาวแตว ซึ่งเป็นด่านตรวจคนเข้าออกชายแดนลาว – เวียตนาม ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อไปยังเมืองวิงห์ นำท่านเข้าที่ที่โรงแรม Sai Gon- Kim Lien Hotel /หรือโรงแรมเฟืองดง รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมบ้านฮวงตู ที่เป็นบ้านเกิดของท่านประธานโฮจิมินท์ ชมที่พักและการดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ของท่านประธานโฮจิมินท์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาลองเบย์ รับประทานอาหารที่ห้องอาหารในเมืองแทงห์ฮวา แวะซื้อสินค้าที่บ้านโห่งง๊อด ถึงเมือฮาลองเข้าพักที่โรงแรม VAN HAI หรือโรงแรมระดับเดียวกัน รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดท่าเรือ อ่าวฮาลอง ซื้อของที่ระลึกจากเวียตนาม
วันที่ 3
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ชมถ้ำเทียนอง (Thien Oung Cave) ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามตระการตาด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายนกและปีศาจ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ เป็นอาหารทะเลสด ๆ ในระหว่างรับประทานอาหารนำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์รอบอ่าวฮาลอง (Halong Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีทัศนียภาพสวยงามมากมีเกาะหินปูนใหญ่น้อยกระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ
13.00 น. เดินทางสู่เมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son Temple) ซ่งตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบ โดยข้ามสะพานโค้งสีแดงที่รู้จักกันดีในชื่อ เทฮุก (The HuC) หรือสะพานแสงอาทิตย์ และช้อบปิ้งตลาดเวียตนาม จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม Chains First Eden Hotel /หรือโรงแรมระดับเดียวกัน รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งถือเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งเดียวในโลก การแสดงเป็นการเล่าถึงเรื่องราวที่เป็นเทพนิยายประวัติของประเทศเวียตนาม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทำเนียบรัฐบาลเวียตนาม สุสานโฮจิมินท์ ชมวัดเสาเดียว (Chua Mot Cot) ที่สร้างในปี 1049 ในสมัยราชวงศ์หลี มีเจดีย์ที่งดงามตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว กลางสระบัว ต้นไทรด้านหลังเจดีย์ปลูกโดยประธานาธิบดีเนห์รูแห่งอินเดียในปี 1958 หลังจากนั้นนำท่านแวะชมวิหารวรรณกรรม เพื่ออุทิศแด่ขงจื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เดินทางสู่สุวรรณภูมิ