โปรแกรมนำเที่ยวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน

 

มุกดาหาร -สะหวันนะเขต – นครเว้ – นครดานัง – ฮอยอัน – สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

 

 

วันที่ 1 มุกดา - สะหวันนะเขต – นครเว้
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพลอยพาเลส จากนั้นเดินทางไปที่ด่านสะหวันนะเขต เดินทางไปเวียดนาม แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองพิน
บ่าย เข้าเวียดนาม ทาง ด่านลาวบาว เดินทางสู่กรุงเก่าเว้ ไปชมอุโมงค์ หวิ่งม๊ก และเยี่ยมชมวัดเทียนหมุ่ เข้าสู่โรงแรมที่พัก THUANHOA หรือโรงแรมระดับเดียวกัน หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ลงเรือ ล่องไปตาม ซงเฮือง "แม่น้ำหอม" พร้อมเพลิดเพลินกับ วงมโหรีเว้ อันไพเราะ จากนั้น พักผ่อน ตามอัธยาศัย
   
วันที่ 2 นครเว้ –นครดานัง – ฮอยอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังจักรพรรดิราชวงศ์เงวี๋ยน พระราชวังเก่า (DAINOI) สุสานเจ้าชีวิต (KHAIDINH) และไปแวะรับประทานอาหารเที่ยงที่แหลมลังโก ( อาหารทะเล )แล้วเดินทางไปเมือง ดานัง แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหิน อ่อน ตระเวนเที่ยวเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น เมืองโบราณ เป็น เมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก ณ ฮอยอัน หลังจากรับประทานอาหารเย็น แล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่ 3 ฮอยอัน –นครดานัง - นครเว้
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ช้อปปิ้งทีเมืองมรดกโลก ฮอยอัน เดินทางกลับ เว้ผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์ซึ่งลอดเขา 2 ลูก ระหว่าง ดานัง – สู่เว้ แวะ รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองดานัง แล้วเดินทางกลับเมืองเว้ แวะช้อปปิ้งที่ตลาด ดงบา จากนั้นรับประทานอาหารเย็น และเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่ 4 นครเว้ – สะหวันนะเขต- มุกดาหาร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางกลับทาง ด่านลาวบาว แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองพิน จากนั้นเดินทางถึง ด่านสะหวันนะเขต เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงจังหวัดมุกดาหารโดยสวัดิภาพในช่วงบ่าย